Przejdź do treści

TWÓJ STYL TERAZ Z 50% ZNIŻKĄ + BEZPŁATNA WYSYŁKA

Ogólne zasady i warunki z informacjami dla klientów

Spis treści

 1. Zakres stosowania
 2. Zawarcie umowy
 3. Prawo do odstąpienia od umowy
 4. Ceny i warunki płatności
 5. Warunki dostawy i wysyłki
 6. Zachowanie tytułu
 7. Odpowiedzialność za wady (gwarancja)
 8. Realizacja voucherów promocyjnych
 9. Prawo właściwe
 10. Miejsce jurysdykcji
 11. Zrzeczenie się odpowiedzialności
 12. Alternatywne metody rozwiązywania sporów

1) Zakres stosowania

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej "OWH") spółki Polski Fashionoutlet (zwanej dalej "Sprzedawcą") mają zastosowanie do wszystkich umów dostawy towarów, które konsument lub przedsiębiorca (zwany dalej "Klientem") zawiera ze Sprzedawcą w odniesieniu do towarów wystawianych przez Sprzedawcę w jego sklepie internetowym. Niniejszym odrzuca się uwzględnienie własnych warunków klienta, chyba że uzgodniono inaczej.

1.2 Konsumentem w rozumieniu niniejszych OWH jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, które nie mogą być w przeważającej mierze przypisane ani do jej działalności handlowej, ani do jej działalności zawodowej prowadzonej na własny rachunek. Przedsiębiorcą w rozumieniu niniejszych OWH jest osoba fizyczna lub prawna albo spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która po zawarciu transakcji prawnej działa w ramach wykonywania swojej działalności gospodarczej lub zawodowej na własny rachunek.

 

2) Zawarcie umowy

2.1 Opisy produktów zawarte w sklepie internetowym Sprzedawcy nie stanowią wiążącej oferty ze strony Sprzedawcy, lecz służą do złożenia wiążącej oferty przez Klienta.

2.2 Klient może złożyć ofertę poprzez formularz zamówienia online zintegrowany w sklepie internetowym Sprzedawcy. Po umieszczeniu wybranego towaru w wirtualnym koszyku i przejściu przez elektroniczny proces zamawiania, klient składa prawnie wiążącą ofertę kontraktową w odniesieniu do towaru znajdującego się w koszyku, klikając przycisk zamykający proces zamawiania.

2.3 Sprzedawca może przyjąć ofertę klienta w ciągu pięciu dni,

 • poprzez przesłanie klientowi pisemnego potwierdzenia zamówienia lub potwierdzenia zamówienia w formie tekstowej (faksem lub e-mailem), przy czym decydujące znaczenie ma otrzymanie potwierdzenia zamówienia przez klienta, lub
 • poprzez dostarczenie zamówionego towaru klientowi, przy czym decydujące znaczenie ma odbiór towaru przez klienta, lub
 • żądając od klienta zapłaty po złożeniu zamówienia.

 

Jeżeli istnieje kilka z wyżej wymienionych alternatyw, umowa zostaje zawarta w momencie, gdy jedna z nich pojawia się pierwsza. Termin przyjęcia oferty rozpoczyna się następnego dnia po wysłaniu oferty przez klienta i kończy się piątego dnia po jej wysłaniu. Jeżeli Sprzedający nie przyjmie oferty Klienta w powyższym terminie, będzie to traktowane jako odrzucenie oferty z takim skutkiem, że Klient nie będzie już związany swoim oświadczeniem woli.

2.4 W przypadku składania oferty za pośrednictwem formularza zamówienia online Sprzedawcy, tekst umowy jest przechowywany przez Sprzedawcę.

2.5 Przed wiążącym złożeniem zamówienia za pośrednictwem formularza zamówienia online Sprzedawcy, Klient może zidentyfikować ewentualne błędy w danych wejściowych poprzez uważne przeczytanie informacji wyświetlanych na ekranie. Skutecznym środkiem technicznym umożliwiającym lepsze rozpoznawanie błędów wejściowych może być funkcja powiększania przeglądarki, która służy do powiększania obrazu na ekranie. W ramach elektronicznego procesu zamawiania klient może korygować swoje wpisy za pomocą zwykłych funkcji klawiatury i myszy, aż do momentu kliknięcia na przycisk kończący proces zamawiania.

2.6 Do zawarcia umowy dostępny jest tylko język polski.

2.7 Przetwarzanie zamówień i kontakt z nimi odbywa się zazwyczaj za pomocą poczty elektronicznej i automatycznego przetwarzania zamówień. Klient musi upewnić się, że podany przez niego do realizacji zamówienia adres e-mail jest prawidłowy, tak aby e-maile wysyłane przez sprzedawcę mogły być odbierane pod tym adresem. W szczególności, podczas korzystania z filtrów SPAM, klient musi zapewnić, że wszystkie e-maile wysyłane przez sprzedawcę lub przez osoby trzecie zlecone przez sprzedawcę do realizacji zamówienia mogą zostać dostarczone.

3) Prawo do odstąpienia od umowy

3.1 Konsumenci mają zasadniczo prawo do odstąpienia od umowy.

3.2 Bardziej szczegółowe informacje na temat prawa do odwołania można znaleźć w polityce odwoławczej sprzedawcy.

4) Ceny i warunki płatności

4.1 Wszystkie ceny wymienione na stronie internetowej www.polski-fashionoutlet.com należy rozumieć jako ceny ostateczne - w odniesieniu do przywozu, jednak zawsze niezapłacone i nieopodatkowane ("duty unpaid and untaxed"). Ewentualne dodatkowe koszty dostawy i wysyłki zostaną podane oddzielnie w odpowiednim opisie produktu.

4.2 W indywidualnych przypadkach wszystkie dostawy mogą wiązać się z dodatkowymi kosztami, które nie leżą po stronie Sprzedawcy i leżą po stronie Klienta. Obejmują one koszty przelewów pieniężnych za pośrednictwem instytucji kredytowych (np. opłaty za przelewy bankowe, kursy wymiany walut), oprócz kosztów wysyłki, mogą być również pobierane cła lub podatki importowe, ponieważ towary są wysyłane z kraju spoza UE (Chiny), lub cła są pobierane za produkt, muszą być wyjaśnione z naszym działem obsługi klienta na support@polski-fashionoutlet.com/ przed złożeniem zamówienia. Cła i podatki przywozowe nie są przez nas opłacane i należą do obowiązków kupującego. Nasze towary są zawsze wysyłane niezapłacone i nieopodatkowane ("duty unpaid and untaxed").


Kupujący jest importerem towarów ("Importer of Record") i jest odpowiedzialny za prawidłowe uiszczenie opłat celnych i/lub podatku od sprzedaży importowej i musi w pełni przestrzegać wszystkich praw i przepisów kraju importującego.
Ponieważ zasady importu towarów różnią się w zależności od kraju, przed złożeniem zamówienia prosimy o zasięgnięcie informacji na temat opłat celnych i podatków importowych obowiązujących w danym kraju. 
Kupujący jest zobowiązany do pełnego sprawdzenia zgodności z wszystkimi przepisami prawa i regulacjami kraju importującego po otrzymaniu towaru.
4.3 Klient jest informowany o możliwościach płatności w sklepie internetowym Sprzedawcy.
5) WARUNKI DOSTAWY I WYSYŁKI
5.1 Dostawa towarów odbywa się poprzez wysyłkę na adres dostawy podany przez klienta, chyba że uzgodniono inaczej. Decydujące znaczenie dla transakcji ma adres dostawy wskazany w trakcie realizacji zamówienia przez Sprzedającego.
5.2 Jeżeli przedsiębiorstwo transportowe zwróci Sprzedawcy wysłany towar, ponieważ dostawa do klienta nie była możliwa, klient ponosi koszty nieudanej wysyłki. Nie ma to zastosowania, jeżeli klient nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności, które doprowadziły do niemożności dostawy, lub jeżeli klient był czasowo niezdolny do przyjęcia oferowanej usługi, chyba że sprzedający rozsądnie wcześniej poinformował klienta o tej usłudze. Co więcej, nie dotyczy to kosztów przesyłki zwrotnej, jeżeli klient skutecznie skorzysta z prawa odstąpienia od umowy. W przypadku skutecznego skorzystania przez klienta z prawa odstąpienia od umowy, do kosztów przesyłki zwrotnej zastosowanie ma postanowienie zawarte w złożonej przez Sprzedawcę dyspozycji odstąpienia od umowy.


5.3 Odbiór przez klienta nie jest możliwy ze względów logistycznych.


5.4 Towar jest wysyłany w ciągu 2-120 dni od potwierdzenia otrzymania płatności.
Standardowy czas dostawy wynosi 20-30 dni roboczych, w wyjątkowych przypadkach do 16 tygodni, chyba że w opisie artykułu podano inaczej. Dostawca nie dokonuje wysyłki bezpośrednio. Zamówienie zostanie wysłane przez producenta, gdy tylko całe zamówienie będzie dostępne w magazynie. 
Oprócz kosztów wysyłki mogą mieć zastosowanie cła lub należności celne przywozowe, ponieważ towary są wysyłane z kraju spoza UE (Chiny). Przed złożeniem zamówienia należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta pod adresem support@polski-fashionoutlet.com, aby sprawdzić, czy na dany produkt nałożone są jakieś opłaty celne. Cła i należności celne przywozowe nie są przez nas opłacane i należą do obowiązków kupującego. Nasze towary są zawsze wysyłane niezapłacone i nieopodatkowane ("duty unpaid and untaxed").

Kupujący jest importerem towarów ("Importer of Record") i jest odpowiedzialny za prawidłowe uiszczenie opłat celnych i/lub podatku od sprzedaży importowej i musi w pełni przestrzegać wszystkich praw i przepisów kraju importującego.
Ponieważ zasady importu towarów różnią się w zależności od kraju, przed złożeniem zamówienia prosimy o zasięgnięcie informacji na temat opłat celnych i podatków importowych obowiązujących w danym kraju. 


Kupujący jest zobowiązany do pełnego sprawdzenia zgodności z wszystkimi przepisami prawa i regulacjami kraju importującego po otrzymaniu towaru.
Jeżeli dostawca nie ponosi odpowiedzialności za trwałą przeszkodę w dostawie, w szczególności siłę wyższą lub brak dostawy przez jego własnych dostawców, mimo że odpowiednia transakcja zabezpieczająca została zawarta w odpowiednim czasie, dostawca ma prawo do rozwiązania umowy z klientem. Klient jest niezwłocznie informowany, a otrzymane usługi, w szczególności płatności, są zwracane.

6) Zachowanie tytułu

Jeżeli sprzedający wpłaci zaliczkę, to zastrzega sobie prawo własności dostarczonego towaru do momentu całkowitej zapłaty należnej ceny kupna.

7) Odpowiedzialność za wady (gwarancja)

7.1 Jeżeli zakupiona rzecz jest wadliwa, zastosowanie mają przepisy o ustawowej odpowiedzialności za wady.

7.2 Klient jest proszony o zgłoszenie dostawcy reklamacji na dostarczony towar z oczywistymi uszkodzeniami transportowymi oraz o poinformowanie o tym Sprzedawcy. Jeżeli klient nie zastosuje się do tego, nie ma to wpływu na jego ustawowe lub umowne roszczenia z tytułu wad.

8) Realizacja voucherów promocyjnych

8.1 Bony, które są wydawane nieodpłatnie przez Sprzedawcę w ramach promocji o określonym terminie ważności i których Klient nie może nabyć (zwane dalej "Bonami Promocyjnymi"), mogą być zrealizowane wyłącznie w sklepie internetowym Sprzedawcy i tylko w określonym czasie.

8.2 Poszczególne produkty mogą zostać wyłączone z promocji na vouchery, jeżeli odpowiednie ograniczenie wynika z treści bonu promocyjnego.

8.3 Realizacja bonów promocyjnych możliwa jest tylko przed zakończeniem procesu zamówienia. Późniejsze kompensowanie nie jest możliwe.

8.4 W jednym zamówieniu można zrealizować tylko jeden kupon promocyjny.

8.5 Wartość towaru musi być co najmniej równa kwocie bonu promocyjnego. Pozostała kwota kredytu nie zostanie zwrócona przez sprzedawcę.

8.6 Jeżeli wartość bonu promocyjnego nie jest wystarczająca do pokrycia zamówienia, można wybrać jedną z innych metod płatności oferowanych przez Sprzedającego, aby wyrównać różnicę.

8.7 Saldo kredytowe bonu promocyjnego nie jest wypłacane w gotówce ani nie jest oprocentowane.

8.8 Voucher promocyjny nie podlega zwrotowi, jeśli klient zwróci zapłacony towar w całości lub w części wraz z voucherem promocyjnym w ramach ustawowego prawa odstąpienia od umowy.

8.9 Voucher promocyjny jest zbywalny. Sprzedający może dokonać płatności ze skutkiem uwalniającym na rzecz odpowiedniego właściciela, który zrealizuje bon promocyjny w sklepie internetowym sprzedającego. Nie dotyczy to sytuacji, w której sprzedawca posiada wiedzę lub rażąco niedbałą wiedzę o braku zezwolenia, niezdolności prawnej lub braku reprezentacji danego właściciela.

9) Prawo właściwe

Wszystkie stosunki prawne między stronami podlegają prawu Chiny, z wyłączeniem prawa dotyczącego międzynarodowego zakupu rzeczy ruchomych. W przypadku konsumentów ten wybór prawa ma zastosowanie tylko wtedy, gdy nie zostanie cofnięta ochrona przyznana przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

10) Miejsce jurysdykcji

Jeśli klient działa jako kupiec, osoba prawna prawa publicznego lub specjalny fundusz prawa publicznego z siedzibą na terytorium Republiki Federalnej Niemiec, Szwajcarii lub Austrii, wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest siedziba sprzedawcy. Jeżeli siedziba klienta znajduje się poza terytorium Republiki Federalnej Niemiec, Szwajcarii lub Austrii, wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest siedziba sprzedawcy, jeżeli umowa lub roszczenia wynikające z umowy mogą być przypisane do działalności zawodowej lub handlowej klienta. W powyższych przypadkach Sprzedającemu przysługuje jednak w każdym przypadku prawo do odwołania się do sądu w miejscu siedziby Klienta.

11) Zrzeczenie się odpowiedzialności

11.1 Roszczenia odszkodowawcze klienta są wykluczone, chyba że z poniższych przyczyn wynika coś innego. Dotyczy to również przedstawiciela i osób działających w imieniu usługodawcy, jeśli klient wysuwa roszczenia odszkodowawcze wobec tych roszczeń. Wykluczone są roszczenia odszkodowawcze klienta z tytułu uszczerbku na życiu, ciele, zdrowiu lub istotnych zobowiązań umownych, które muszą być spełnione, aby osiągnąć cel umowy. Nie dotyczy to również roszczeń odszkodowawczych po rażąco niedbałym lub umyślnym naruszeniu obowiązków przez świadczeniodawcę lub jego przedstawiciela prawnego albo osobę działającą w jego imieniu.

12) Alternatywne metody rozwiązywania sporów

12.1 Komisja Europejska zapewnia platformę internetowego rozstrzygania sporów w internecie pod następującym adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Platforma ta służy jako punkt kontaktowy do pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z umów kupna online lub umów o świadczenie usług, w które zaangażowany jest konsument.

11.2 Sprzedawca nie jest zobowiązany ani nie chce uczestniczyć w procedurze rozstrzygania sporów przed sądem arbitrażowym dla konsumentów.